Leppävaaran keskus

Leppävaaran keskus

Aikataulu ja tiedotteet

27.9.2023: vaiheen 2 ladattavat aineistot lisätty ladattaviin.

19.4.2023: 2. vaiheeseen valituille on ilmoitettu erikseen.

Kilpailuohjelman sivun 53 kohdan ”Kilpailuehdotuksessa esitettävä aineisto” tekstistä poiketen kilpailun järjestäjä ei toimita erillistä malliplanssia. Muilta osin palautuksessa tulee noudattaa esitettyjä ohjeita.

Contrary to the text of section "Materials to be presented in the competition proposal" on page 53 of the competition program, the competition organizer does not provide a separate model plan. In other respects, the instructions presented must be followed in the return.

Suunnitteluvaraushakumenettelyyn liittyvät kysymykset ja niiden vastaukset ovat luettavissa hakumenettelyä koskevalta sivustolta.

Questions related to the application process for design reservation procedure and their answers can be read on the application procedure website.

to 10.11. 2022 klo 14.00 - 16.00 - VIDEOLINKKI
pe 18.11. 2022 ⏲ 16:00
to 5.1. 2023 ⏲ 16:00
pe 17.2. 2023 ⏲ 16:00
ke 28.2. 2023

Ladattavat materiaalit

Lataa kilpailuohjelma
Lepuski 2.O kilpailuohjelma, pdf, 22,7 Mt
Download Competition Programme
Lepuski 2.O competition programme, pdf, 19,5 Mt
Lataa 3D-kaupunkimalli erillisinä paloina

Download pre-divided 3D city model
3D-kaupunkimalli ja laseraineistoa valmiiksi jaoteltuna kilpailun aluejakojen mukaisesti mallin hyödyntämisen helpottamiseksi, skp, laz, 192 Mt

3D city model and laser material pre-divided according to the area divisions of the competition to facilitate the utilization of the model, skp, laz, 192 Mb
Lataa liitetiedostopaketti-ZIP

Download attachments ZIP

Leppävaaran keskus kilpailun liitteet, zip, 624 Mt

1. Kilpailualue 1:3000 (pdf/dwg)
2. Maaperäkartta 1:3000 (pdf)
3. Johtokartta 1:3000 (pdf)
4. Rakennuskanta valmistumisen mukaan 1:3000 (pdf)
5. Rakennuskanta käyttötarkoituksen mukaan 1:3000 (pdf)
6. Meluvyöhykkeet 1:3000 (pdf)
7. Ilmanlaatuvyöhykkeet 1:3000 (pdf)
8. Bussiterminaalin uusittu layout (pdf)
9. Rata-alueen uusi rajaus (pdf)
10. Kauppakeskus Sellon laajennus (pdf):
   » kulkureittien yhteyskaavio 1:2500
   » laajennuksen pohjapiirustukset 1:1500
   » poikkileikkaus 1:400
11. Nupukivenkallion pysäköintilaitosluonnos 1:1500 (pdf)
12. Valokuvia kilpailualueesta niiden sijaintikartta (jpg/pdf)
13. Leppävaaranraitin yleissuunnitelma (pdf)
14. Kilpailualueen 3D-malliaineistot (skp/dwg/fbx)


Leppävaara center competition attachments, zip, 624 Mt

1. Competition area 1:3000 (pdf/dwg)
2. Soil map 1:3000 (pdf)
3. Conduit map 1:3000 (pdf)
4. Building stock by completion 1:3000 (pdf)
5. Building stock by use 1:3000 (pdf)
6. Noise zones 1:3000 (pdf)
7. Air quality zones 1:3000 (pdf)
8. New layout of the bus terminal (pdf)
9. New demarcation of the railway area (pdf)
10. Expansion of the Sello Shopping Centre (pdf):
» Route connection diagram 1:2500
» Floor plans of the extension 1:800
» Cross section 1:850
11. Draft of the Nupukivenkallio parking facility 1:1500 (pdf)
12. Photographs of the competition area (jpg) + location map (pdf)
13. Leppävaaranraitti master plan 1:1000 (pdf)
14. 3D model materials of the competition area (skp/dwg/fbx/laz)

Lataa liitetiedostopaketti vaihe2 - ZIP

Download attachments phase2 - ZIP

Leppävaaran keskus kilpailun liitteet vaihe2, zip, 77 Mt

1. Leppavaaran keskus - illustration instructions_v2.pdf
2. Leppavaarakisa_pohjamalli_kameroilla v2.skp
3. Kamerojen ja auringon suunnat - 3D-objekteina - max.max
4. Kamerojen ja auringon suunnat - 3D-objekteina - 3dm-6.3dm
5. Kamerojen ja auringon suunnat - 3D-objekteina - dwg2013.dwg
6. Kamerojen ja auringon suunnat - 3D-objekteina - obj.obj
7. Kamerojen ja auringon suunnat - 3D-objekteina - fbx-2018-binary.fbx
8. Kamerojen ja auringon suunnat - 3D-objekteina - fbx-2018-ASCII.fbx
9. Massamalli koilliseen.jpg

Massamalli koilliseen.jpg

Täysresoluutioversio kuvasovitekuvasta "9. Massamalli koilliseen.jpg"

Valokuvia

Kysymykset ja vastaukset

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
🇫🇮 Onko alueella maanalaisia tiloja, tunneleita tai niiden varauksia? 🇬🇧 Are there underground spaces, tunnels, or reservations for such structures in the area?

1

🇫🇮 Ei ole. 🇬🇧 No.
🇫🇮 Pohjaveden korkoasema on tärkeä lähtötieto. Saisiko tiedon pohjavesipisteinä kartalla seurantakortteineen? 🇬🇧 The groundwater level is an important piece of preliminary information. Is it possible to obtain details on the groundwater as a point map and monitoring data?

2

🇫🇮 Luonnollinen pohjaveden korkeusasema on alavilla savikoilla lähellä maanpintaa, mutta rakennetuilla alueilla on rakentaminen paikoin alentanut pohjaveden pinnan tasoa. Rinnealueilla pohjaveden pinta seuraa likimäärin maanpinnan tasoja. 🇬🇧 The natural groundwater level is close to the surface in low-lying clay areas, but in built areas construction has in places reduced the groundwater level. In sloping areas, the groundwater level runs close to the ground.
🇫🇮 Onko kairausaineisto saatavissa infra-formaatissa? 🇬🇧 Is the drilling material available in the infra format?

3

🇫🇮 Kairausaineistoa ei ole saatavissa. Jos tarpeen, kilpailuaineistoa täydennetään 2. vaiheen alkaessa. 🇬🇧 There is no drilling data available. If necessary, the competition material will be supplemented at the beginning of phase 2.
🇫🇮 Onko kairausaineisto saatavissa infra-formaatissa? 🇬🇧 Is the drilling material available in the infra format?

4

🇫🇮 Kairausaineistoa ei ole saatavissa. Jos tarpeen, kilpailuaineistoa täydennetään 2. vaiheen alkaessa. 🇬🇧 There is no drilling data available. If necessary, the competition material will be supplemented at the beginning of phase 2.
🇫🇮 Saisiko johtokartan dwg-muodossa? 🇬🇧 Could you provide the conduit map in dwg format?

5

🇫🇮 Johtokarttaa ei toimiteta dwg-muodossa. 🇬🇧 The conduit map is not available in dwg format.
🇫🇮 Saataisiinko alueella tehdyt pohjanvahvistukset dwg-muodossa? 🇬🇧 Are the foundation reinforcements made in the area available in dwg format?

6

🇫🇮 Pohjanvahvistuksia ei ole saatavissa dwg-muodossa. Jos tarpeen, kilpailuaineistoa täydennetään 2. vaiheen alkaessa. 🇬🇧 The foundation reinforcements are not available in dwg format. If necessary, the competition material will be supplemented at the beginning of phase 2.
🇫🇮 Saataisiinko liittymäkohtaiset nyky- ja ennustetilanteen liikennemäärät? 🇬🇧 Could we get the current and predicted traffic volumes for each intersection?

7

🇫🇮 Tiedot nykyisistä ja ennustetuista tulevista liikennemääristä on esitetty kilpailuohjelman kaaviossa sivulla 34. 🇬🇧 Information on the current and predicted traffic volumes can be found on page 34 of the competition programme.
🇫🇮 Onko tarkempaa tietoa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määristä? 🇬🇧 Is there more detailed information available on the number of pedestrians and cyclists?

8

🇫🇮 Ei ole. 🇬🇧 No.
🇫🇮 Onko kaupunki tutkinut uutta sijaintia pelastusasemalle ja VPK:lle? 🇬🇧 Has the city made an attempt to find a new location for the fire station and the contract fire brigade?

9

🇫🇮 Ei ole. 🇬🇧 No.
🇫🇮 Havainnollistamisohjeistus- asiakirjassa lukee, että Palautettavan tiedoston tiedostomuoto yleisessä 3D-formaatissa ja kooltaan korkeintaan 100Mb - onko yleinen 3D-formaatti oltava sellainen, jonka voi myös tulostaa 3D-tulostimella 🇬🇧 The illustration instructions state that “The submitted file must be in a common 3D format, and no more than 100Mb in size.” – Does the common 3D format have to be one that allows for 3D printing?

10

🇫🇮 Kilpailun 1. vaiheessa palautetaan vain kilpailuohjelman mukainen PDF-tiedosto. 3D-tiedoston palautus koskee kilpailun 2. vaihetta. Tiedostoja ei ole tarkoitus tulostaa 3D-tulostimella. Kilpailun havainnollistamisohjetta on tarkennettu toimitettavan 3D-materiaalin osalta. 🇬🇧 In phase 1 of the competition, competitors shall only submit a PDF file referred to in the competition programme. A 3D file shall be submitted in phase 2 of the competition. The files will not be printed out with a 3D printer. The illustration instructions for the competition have been specified in relation to the 3D material to be submitted.
🇫🇮 ”Kilpailuseminaarin esitykset tulevat saataville kilpailun verkko¬sivuille seminaarin jälkeen.” Milloin esitys tulee saataville? 🇬🇧 “The presentations of the competition seminar will be available on the competition website after the seminar.” When will the presentations become available?

11

🇫🇮 Esitys on saatavilla kilpailun verkkosivulla kohdassa Aikataulu. 🇬🇧 The presentations are available on the competition website under Timetable.
🇫🇮 Onko kortteleihin mahdollista toteuttaa yhteiskäyttöautojärjestelmää ja miten se vaikuttaisi autopaikkojen kokonaismäärään? 🇬🇧 Is it possible to implement a car-sharing system for the blocks, and how would it affect the total number of parking spaces?

12

🇫🇮 Pysäköintijärjestelyt tulee kilpailuehdotuksessa suunnitella ilman yhteiskäyttöautojärjestelmää. Jatkosuunnittelun yhteydessä tullaan tutkimaan yhteiskäyttöautojen mahdollisuutta. 🇬🇧 Parking arrangements must be planned in the competition entries without a car-sharing system. The possibility of car-sharing will be studied at a later planning phase.
🇫🇮 Onko kortteleihin mahdollista toteuttaa yhteiskäyttöautojärjestelmää ja miten se vaikuttaisi autopaikkojen kokonaismäärään? 🇬🇧 Is it possible to implement a car-sharing system for the blocks, and how would it affect the total number of parking spaces?

13

🇫🇮 Pysäköintijärjestelyt tulee kilpailuehdotuksessa suunnitella ilman yhteiskäyttöautojärjestelmää. Jatkosuunnittelun yhteydessä tullaan tutkimaan yhteiskäyttöautojen mahdollisuutta. 🇬🇧 Parking arrangements must be planned in the competition entries without a car-sharing system. The possibility of car-sharing will be studied at a later planning phase.
🇫🇮 Kuinka realistinen on 2. vaiheeseen (vaiheittain rakentamisessa) esitetty radanylirakentamisen toteutuminen? 🇬🇧 How realistic are the plans to build over the railway tracks as proposed for phase 2 (construction in stages)?

14

🇫🇮 Kilpailuehdotuksessa tulee esittää kilpailuohjelman ohjeiden mukainen radanylitysratkaisu, joka kilpailijan arvion mukaan on teknistaloudellisesti kannattava ja toiminnallisesti perusteltu. Kilpailun lopputulosten perusteella muodostetaan Leppävaaran keskustan kokonaissuunnitelma, joka ohjaa kaupungin tarkempaa jatkovalmistelua. 🇬🇧 The competition entries must include a solution for crossing the railway tracks in accordance with the instructions of the competition programme. The competitors must, according to their own assessment, provide a solution that is technically and financially feasible and operationally justified. Based on the results of the competition, an overall plan for the Leppävaara centre will be drawn up, and the plan will guide the further preparations made in the city.
🇫🇮 Onko Skotlannin arkkitehtien mahdollista osallistua? Skotlanti noudattaa EU:n hankintalainsäädäntöä ja on toivottavasti pian EU:n täysjäsen. Is it possible for architects in Scotland to participate? Scotland complies with EU procurement legislation and will hopefully soon be a full member state of the EU. 🇬🇧 Is it possible for architects from Scotland to participate? Scotland complies with EU procurement legislation and will hopefully soon be a full member of the EU. Onko Skotlannin arkkitehtien mahdollista osallistua? Skotlanti noudattaa EU:n hankintalainsäädäntöä ja on toivottavasti pian EU:n täysjäsen.

15

🇫🇮 Kaikkien EU:n hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaiset voivat osallistua kilpailuun. Jos Skotlanti kuuluu tämän säännöstön piiriin, voivat sen kansalaiset osallistua kilpailuun. 🇬🇧 Citizens from all countries covered by EU procurement legislation can participate in the competition. If Scotland complies with the regulations, its citizens may participate in the competition.
🇫🇮 Kilpailuohjelman sivulla 53 kohdassa ”Kilpailuehdotuksessa esitettävä aineisto” sanotaan ”Kilpailuehdotus toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona alla olevan ohjeen ja malliplanssitiedoston mukaisesti.” Liitteen 14 Kilpailualueen 3D-malliaineistot-kansioissa on asiakirja ”Leppävaaran keskus – havainnollistamisohjeistus” jonka kohdassa ”Mallinnusohje palautettavaa 3d-mallia varten” kuitenkin mainitaan ”Tiedosto palautetaan yhdessä muun aineiston palauttamisen kanssa” Onko näin, että kilpailuehdotus toimitetaan myös erillisenä 3D-tiedostona? 🇬🇧 On page 53, in the section “Material to be presented in the competition entry”, the competition programme states: “The competition entry must be submitted as a single pdf file according to the instructions below and in line with the display file example.” However, in appendix 14, under “3D model data for the competition area”, there is a document “Leppävaara Centre – illustration instructions”, where it says under “Modelling instructions for the 3D model to be submitted for the competition” that “The file shall be submitted along with the other competition material.” Does this mean that the competition entry must also be submitted as a separate 3D file?

16

🇫🇮 Kilpailun 1. vaiheessa palautetaan vain kilpailuohjelman mukainen PDF-tiedosto. 3D-tiedoston palautus koskee kilpailun 2. vaihetta. Kilpailun havainnollistamisohjetta on tarkennettu toimitettavan 3D-materiaalin osalta. 🇬🇧 In phase 1 of the competition, competitors shall only submit a PDF file referred to in the competition programme. A 3D file shall be submitted in phase 2 of the competition. The illustration instructions for the competition have been specified in relation to the 3D material to be submitted.
🇫🇮 Varmistaako kilpailusihteeri, että jatkoon päässyt yksittäinen arkkitehti löytää rakennus- ja kiinteistöalan toimijan, jonka kanssa kehitellä suunnitelmaa toisessa vaiheessa? 🇬🇧 Will the competition secretary ensure that individual architects who make it to phase 2 find an operator in the construction and real estate sector with whom they can develop the competition plan in phase 2?

17

🇫🇮 Jatkoon päässeet kilpailijat, joilla ei työryhmässään ole rakennus- ja kiinteistöalan toimijaa, voivat pyytää kilpailusihteeriltä sellaisten toimijoiden yhteystietoja, jotka ovat läpäisseet suunnitteluvaraushakumenettelyn, mutta eivät päässeet jatkovaiheeseen. 🇬🇧 Competitors who make it to phase 2 but have no construction or real estate operator in their working group can ask the competition secretary for the contact information of operators who passed the design reservation process but did not make it to phase 2.
🇫🇮 Miten voi tietää, mitkä rakennusliikkeet ovat hakeneet avoimella suunnitteluvaraushakumenettelyllä, kun toisessa vaiheessa pitää löytää työryhmään rakennus- ja kiinteistöalan toimija? 🇬🇧 How can we know which construction companies have applied through the open design reservation process, if we need a construction and real estate operator for the working group in phase 2?

18

🇫🇮 Jatkoon päässeet kilpailijat, joilla ei työryhmässään ole rakennus- ja kiinteistöalan toimijaa, voivat pyytää kilpailusihteeriltä sellaisten toimijoiden yhteystietoja, jotka ovat läpäisseet suunnitteluvaraushakumenettelyn, mutta eivät päässeet jatkovaiheeseen. 🇬🇧 Competitors who make it to phase 2 but have no construction or real estate operator in their working group can ask the competition secretary for the contact information of operators who passed the design reservation process but did not make it to phase 2.
🇫🇮 Miten paljon liiketilaa halutaan? 🇬🇧 How much business space should the competition entry include?

19

🇫🇮 Kilpailija voi esittää liiketiloja sopivaksi katsomansa määrän. 🇬🇧 Each competitor may include in their entry as many business premises as they see fit.
🇫🇮 Voiko tulla ongelmaksi löytää rakennus- ja kiinteistöalan toimija toiseen vaiheeseen, jos nyt ekassa vaiheessa sitä ei ole työryhmässä? 🇬🇧 Can it become a problem to find a construction and real estate operator for phase 2, if such operator is not included in the working group in phase 1?

20

🇫🇮 Jatkoon päässeet kilpailijat, joilla ei työryhmässään ole rakennus- ja kiinteistöalan toimijaa, voivat pyytää kilpailusihteeriltä sellaisten toimijoiden yhteystietoja, jotka ovat läpäisseet suunnitteluvaraushakumenettelyn, mutta eivät päässeet jatkovaiheeseen. 🇬🇧 Competitors who make it to phase 2 but have no construction or real estate operator in their working group can ask the competition secretary for the contact information of operators who passed the design reservation process but did not make it to phase 2.
🇫🇮 Jos pääsee toiseen vaiheeseen, kuinka kauan aikaa on mudostaa täydennetty työryhmä toiseen vaiheeseen pääsemisestä annetun tiedon jälkeen? 🇬🇧 Once cleared for phase 2, how long do the competitors have to form a complete working group after being informed of access to phase 2?

21

🇫🇮 Kilpailun 2. vaiheen työryhmien muodostamiseen on aikaa alustavan aikataulun mukaan 4 viikkoa. 🇬🇧 According to the preliminary schedule, the competitors have four (4) weeks to form a team for phase 2.
🇫🇮 Onko havainnekuvissa kannustettavaa esittää rakennukset puisina? 🇬🇧 Is it advisable to depict the buildings as wooden structures in the illustrations?

22

🇫🇮 Kilpailuohjelman mukaan näkymäkuvien tulee esittää luonnosmaisesti ehdotuksen keskeistä ideaa. 🇬🇧 According to the competition programme, the illustrative view must outline the key concept of the entry.
🇫🇮 Voiko viistokuvissa rakennukset esittää valkoisina massoina? 🇬🇧 Can the buildings be displayed as white masses in the oblique air photographs?

23

🇫🇮 Kuvasovituksissa rakennukset esitetään massamallitasoisina. Näin rakennukset voi hyvin esittää valkoisina massoina. 🇬🇧 In image adaptations, all buildings shall be presented at the mass model level. Therefore, the buildings can well be presented as white masses.
🇫🇮 Miten arkkitehtuuriltaan yhtenäisenä nykyinen kilpailualueen ulkopuolinen Pohjois-Leppävaara tulee säilymään tulevaisuudessa? 🇬🇧 In terms of architecture, how unified will the parts of Pohjois-Leppävaara that are located outside the current competition area remain in the future?

24

🇫🇮 Tämän hetken tiedon mukaan kilpailualueen ulkopuoliset Pohjois-Leppävaaran alueet tulevat toistaiseksi säilymään nykyisellään. 🇬🇧 To our current knowledge, the parts of Pohjois-Leppävaara that fall outside the competition area will remain unchanged for the time being.
🇫🇮 Voiko kansirakenteen liittää Sellon kauppakeskuksen laajennukseen monesta eri kohtaa? 🇬🇧 Can the deck structure be connected to the extension of Sello Shopping Centre at several points?

25

🇫🇮 Liittyminen tulee sovittaa toiminnallisesti Sellon nykyisiin ja laajennuksen osalta suunniteltuihin ratkaisuihin. 🇬🇧 The connections must be functionally adapted to Sello’s current solutions and those planned for the extension.
🇫🇮 Tuleeko Leppävaarasta Espoon urbaanein keskus tämän alueen kehittämisen myötä? 🇬🇧 Will the development of this area make Leppävaara the most urban centre in Espoo?

26

🇫🇮 Kilpailun tavoitteissa ei ole otettu kantaa siihen, tuleeko Leppävaarasta Espoon urbaanein keskus. 🇬🇧 The objectives of the competition do not take a stand on whether Leppävaara will become the most urban centre in Espoo.
🇫🇮 Miten Leppävaaran toimiminen joukkoliikenteen solmukohtana halutaan näkyvän ehdotuksissa? Esim. halutaanko alueelle keskitetty joukkoliikenne terminaali? 🇬🇧 In what ways should the competition entries reflect Leppävaara’s status as a public transport hub? For example, should a centralised public transport terminal be placed in the area?

27

🇫🇮 Kilpailutehtävään kuuluu joukkoliikenneterminaalin sijoittaminen alueelle. Tämä on kuvattu kilpailuohjelman sivulla 41. 🇬🇧 The competition task includes the placing of a public transport terminal in the area. The request is described on page 41 of the competition programme.
🇫🇮 Eligibility - Phase 1 'Phase 1 of the competition is open to all citizens and legal persons in the European Union and countries covered by EU procurement legislation in accordance with the valid laws and agreements.' As mentioned above, we understand, competition is only open to EU countries. If not, can you give a list of countries can take part ? Thanks 🇬🇧 Osallistumisoikeus - Vaihe 1 "Yleisen kilpailun 1. vaihe on avoin kaikille Euroopan Unionin ja sen hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaisille ja oikeushenkilöille voimassa olevien lakien ja sopimusten mukaisesti. " Edellä mainitun perusteella ymmärrämme, että kilpailu on avoin vain EU-maille. Jos ei, voitteko antaa luettelon maista, jotka voivat osallistua? Kiitos

28

🇫🇮 Kaikkien EU:n hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaiset voivat osallistua kilpailuun. 🇬🇧 Citizens from all countries covered by EU procurement legislation can participate in the competition.
🇫🇮 Voiko Nupukivenpuistoon ehdottaa uusia kulkureittejä? 🇬🇧 Can new routes and trails be proposed for Nupukivenpuisto park?

29

🇫🇮 Uusia kulkureittejä voi esittää, mikäli ne eivät vaikuta Nupukivenkallion suojeltuihin osiin. 🇬🇧 New trails may be proposed, provided that they do not affect the protected parts of Nupukivenkallio hill.
🇫🇮 Voiko Nupukivenpuistoon ehdottaa paviljongin? 🇬🇧 Can the plans include a pavilion in Nupukivenpuisto park?

30

🇫🇮 Ei voi. 🇬🇧 No.
🇫🇮 Voiko asuinkortteleiden läpi ohjata yleistä kevyttä liikennettä? 🇬🇧 Can general pedestrian and bicycle traffic be directed through residential blocks?

31

🇫🇮 Asuinkorttelien läpi voi harkitusti sijoittaa yleistä kevyttä liikennettä huomioiden kuitenkin julkisen alueen ja yksityisen pihatilan luontevan rajautumisen ja hahmottamisen sekä pihatilojen riittävät koot. Keskeisimmät jalankulun ja pyöräilyn yhteydet, kuten Rantaradanbaana ja yhteys baanalta Lintuvaarantielle, tulee kuitenkin olla katualueella. 🇬🇧 It is possible to direct general light traffic through residential blocks in a well-planned manner. However, the competitors must consider the natural delimitation and visualisation of public areas and private yard spaces, as well as leave sufficient space for yard areas. Furthermore, the key pedestrian and bicycle connections, such as Rantaradan Baana and the connection from the Baana to Lintuvaarantie, must be placed in street areas.
🇫🇮 Miten Gransinrinne kehittyy tulevaisuudessa? 🇬🇧 How will the Gransinrinne hill area develop in the future?

32

🇫🇮 Kaupungilla ei ole suunnitelmia Gransinrinteen alueen osalta. Alue on yleiskaavassa merkitty virkistysalueeksi sekä kyläkuvallisesti tai maisemakuvallisesti arvokkaaksi alueeksi, jonka ominaispiirteitä tulee vaalia. 🇬🇧 The city has no plans for the Gransinrinne area. In the local master plan, the area is marked as a recreational area and a valuable village or landscape area, the characteristics of which must be preserved.
🇫🇮 Miten lähelle paloasemaa voi sijoittaa asumista? 🇬🇧 What is the minimum distance from the fire station to residential buildings?

33

🇫🇮 Paloasemien läheisyyteen mahdollisesti esitettävä rakentaminen ei voi pienentää paloasemien olemassa olevia piha-alueita tai heikentää niiden ajoyhteyksiä. 🇬🇧 Any constructions proposed in the vicinity of fire stations cannot reduce the existing yard areas of the fire stations or impair vehicle connections to the yard.
🇫🇮 Miten korkealle radasta voi kansirakennetta ehdottaa, rakenteellisten jne. syiden takia? 🇬🇧 What is the minimum height of the proposed deck structure above the tracks based on, among others, structural reasons?

34

🇫🇮 Kilpailuohjelman mukaan radan päälle rakennettaessa tulee radan ja päällä olevan rakenteen väliin varata vähintään 7,5 metriä vapaata korkeutta. 🇬🇧 According to the competition programme, when building above the railway tracks, a clearance of at least 7.5 metres must be reserved between the tracks and the structure above them.
🇫🇮 Voiko kansirakenteelle esteettömän pääsyn ohjata vain hissin kautta? 🇬🇧 Can an elevator be the only unobstructed access point to the deck structure?

35

🇫🇮 Kyllä. 🇬🇧 Yes.
🇫🇮 Onko alueelle tulvavaara? 🇬🇧 Is there a flood risk in the area?

36

🇫🇮 Espoossa yleinen meriveden tulvakorko on +3.0. Kilpailualue on kokonaisuudessaan tämän korkeusaseman yläpuolella. Leppävaaran keskuksen alueelle kohdistuu kuitenkin mahdollinen hulevesitulvariski. 🇬🇧 In Espoo, the general seawater flood level is +3.0. The entire competition area is located above this level. However, there is a potential risk of stormwater flooding in the Leppävaara centre area.
🇫🇮 Voiko Turuntien linjausta muuttaa kilpailualueen ulkopuolella? 🇬🇧 Can the Turuntie road be re-routed outside the competition area?

37

🇫🇮 Ei voi. 🇬🇧 No.
 • Kilpailukysymysten I sisäänjättö
  18.11.  2022
 • Vastaukset I -vaiheen kilpailukysymyksiin
  30.11. 2022
🇫🇮 Missä on Nupukivenpuiston (pysäköintilaitoksen) sisäänkäynti?

🇬🇧 Where is the intended entrance to the Nupukivenpuisto Park?

1

🇫🇮 Liitteessä 11 on esitetty luonnos kalliopysäköinnin mahdollisista järjestelyistä. Jalankulkijoiden sisäänkäynnit on merkitty tekstillä "henkilösisäänkäynti" ja ajoneuvojen sisäänajo tekstillä "Kalliotunnelin suuaukko".

🇬🇧 A draft of possible arrangements for rock parking is presented in Appendix 11. Pedestrian entrances are marked with "passenger entrance" and vehicle entrance with "Rock tunnel entrance".
🇫🇮 Sivulla 36 on maininta alueelle asennetusta Ø1200mm hulevesiputkesta. Missä se sijaitsee?

🇬🇧 On page 36 of the specifications it is stated that there is a fixed rainwater sewer (1200mm), where is this stated on the drawing?

2

🇫🇮 Liitteessä 3 on esitetty kaikki alueella sijaitsevat johdot ja putket. Kyiseinen hulevesiputki on merkitty punaisella viivalla, joka sijaitsee esim. kortteleiden 51134 ja 51135 välisellä katualueella.

🇬🇧 All cables and pipes located in the area are shown in Appendix 3. The stormwater pipe is marked with a red line, which is located, for example, in the street area between blocks 51134 and 51135.
🇫🇮 Onko mahdollista palauttaa enemmän kuin 6 A3-sivua, jotta vaaditun sisällön lisäksi voisi näyttää useampia piirroksia?

🇬🇧 Is it possible to submit more than 6 A3 pages to demonstrate more drawings in addition to the required content?

3

🇫🇮 Kilpailuehdotuksen palauttamisohjeituksessa esitettyä sivumäärää (6xA3) ei saa ylittää. Jos ehdotuksessa on enemmän sivuja, arvioidaan vain sivut 1-6

🇬🇧 The number of pages (6xA3) specified in the instructions for submitting the competition proposal may not be exceeded. If the proposal has more pages, only pages 1-6 will be evaluated.
🇫🇮 Onko suositeltavaa, että suunniteltua Nupukivenkallion kalliopysäköintiratkaisua hyödynnetään kilpailuehdotuksissa?

🇬🇧 Is it recommended that the planned Nupukivenkallio rock parking solution be used in competition proposals?

4

🇫🇮 Pysäköintiluolaston toteuttamisen realistisuus on sidoksissa esitettyyn kokonaisratkaisuun. Kilpailun järjestäjä ei ota kantaa onko ratkaisu suositeltava.

🇬🇧 The realistic implementation of the parking cave is linked to the proposed overall solution. The organiser of the competition does not comment on whether the solution is recommended.
🇫🇮 Kalliopysäköinnin kustannusten jako?

🇬🇧 Sharing of the costs of the rock parking?

5

🇫🇮 Asiaa tarkennetaan kilpailun 2. vaiheen käynnistyessä.

🇬🇧 The matter will be specified at the start of phase 2 of the competition.
🇫🇮 Maksaako kaupunki kaikki liityntäpysäköintiin liittyvät kustannukset esim. rata-alueeseen liittyvien rakenteiden osalta?"

🇬🇧 Does the city pay all park-and-ride costs, for example for structures related to the railway area?

6

🇫🇮 Kaupunki vastaa lähtökohtaisesti liityntäpysäköinnin vaatimista investoinneista, mutta ratkaisun tulee olla teknistaloudellisesti realistinen.

🇬🇧 As a rule, the city is responsible for the investments required for park-and-ride facilities, but the solution must be technically and economically realistic.
🇫🇮 Miten kilpailun 2. vaiheen jälkeiset mahdolliset suunnitteluvaraukset jaetaan? (onko kriteerinä esimerkiksi menestys kilpailussa?)

🇬🇧 How are any planning reservations after phase 2 of the competition distributed? (For example, is success in the competition a criterion?)

7

🇫🇮 Kilpailuohjelman kohta "Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen" s. 15

🇬🇧 Section "Follow-up measures after the competition" of the competition programme, p. 15
🇫🇮 Voiko nykyisiä Turuntien ylittäviä siltoja leventää Ratsukadun ja alikulun kohdalla?

🇬🇧 Can existing bridges crossing Turuntie be widened at Ratsukatu and the underpass?

8

🇫🇮 Perustelluista syistä kyllä. Turuntien siltoja on mahdollista leventää, kunhan alikulkukorkeuksien vaatimukset täyttyvät. Ratsukadun vapaa ajokorkeus tulee olla 4,8m. Ratsukatu on vesitiiviissä kaukalorakenteessa ja siltä osin sen tasausta ei voi muuttaa.

🇬🇧 For justified reasons, yes. Turuntie bridges can be widened as long as the requirements for underpass heights are met. The free driving height of Ratsukatu must be 4.8 m. Ratsukatu is in a watertight trough structure and, in that respect, its alignment cannot be changed.
🇫🇮 Sivulla 41 on annettu kilpailijan tehtäväksi sijoittaa aseman läheisyyteen joukkoliikenneterminaali, jolle on asetettu toiminnallisia vaatimuksia. Onko mahdollista täsmentää joukkoliikenneterminaalin tilavarauksen ohjeellinen koko?

🇬🇧 On page 41, the competitor has been entrusted with the task of placing a public transport terminal with operational requirements in the vicinity of the station. Is it possible to specify the indicative size of the space reservation of the public transport terminal?

9

🇫🇮 Joukkoliikenteen matkustajaterminaalin voi ratkaista hyvin monella eri tavalla ja tästä johtuen kilpailunjärjestäjä ei ole halunnut ottaa kantaa sen laajuuteen.

🇬🇧 The public transport passenger terminal can be solved in many different ways, and therefore the competition organiser has not wanted to comment on its size.
🇫🇮 Tuleeko kilpailijan noudattaa vuoden 2012 Espoon korkean rakentamisen periaatteet -selvityksen ohjeita myös muilta osin kuin kilpailuohjelman sivulla 40 lueteltujen kohtien osalta?

🇬🇧 Should the competitor comply with the guidelines of Espoo's 2012 Principles of high-rise construction study in other respects than those listed on page 40 of the competition programme?

10

🇫🇮 Kilpailunohjelmaan kirjattu korkean rakentamisen ohjeistus on riittävä ja tarkoituksenmukainen.

🇬🇧 The principles for high-rise construction included in the competition programme are sufficient and appropriate.
🇫🇮 Sivulla 44 on ohjeistettu suunnittelualueen liittymisestä Sellon laajennukseen. Onko tämä liittymispiste esitetty vihreällä nuolella liitteessä 10? Onko toiseen kohtaan liittyminen mahdollista?

🇬🇧 On page 44 of the specifications it is stated that there is a connection point for the expansion of the Sello Shopping Center. Is this point represented as the green arrow in Appendix 10? Is it possible to connect to another point?

11

🇫🇮 Liittyminen Sellon laajennukseen on esitetty liitteessä 10, 2. kerroksen pohjapiirustuksessa. Kulkuyhteys radan yli tulee kytkeä nuolen esittämään kohtaan.

🇬🇧 Connecting with the Sello extension is presented in Appendix 10, 2nd floor layout. The passage across the track must be connected to the point indicated by the arrow.
🇫🇮 Sivun 50 vaiheistussuunnitelman 2. vaiheeseen on sisällytetty pääosa joukkoliikenneterminaalin infrasta. Onko vaiheiseen mahdollista lisätä muita toimenpiteitä?

🇬🇧 On page 50 it says that Phase 2 comprises the main infrastructure for the transportation system. Is it allowed to add other programs?

12

🇫🇮 Kilpailuohjelmassa esitetty vaiheistussuunnitelma on viitteellinen ja sitä voidaan tarvittaessa muuttaa.

🇬🇧 The phasing plan presented in the competition programme is indicative and can be changed if necessary.
🇫🇮 Minkä kokoinen joukkoliikennterminaalin tulee olla?

🇬🇧 What is the area requirement for the Public Transport Terminal?

13

🇫🇮 Ks. Vastaus no 9

🇬🇧 See Answer No 9
🇫🇮 Voiko Monikonpurosta saada tarkentavia tietoja, kuten veden virtaama, syvyys ja suuremman mittakaavan kartta?

🇬🇧 Can we get more information on the Monikonpuro brook such as water flow, depth, and a larger scale map?

14

🇫🇮 Kilpailun järjestäjä ei toimita tarkempaa informaatiota Monikonpurosta kilpailun tässä vaiheessa .

🇬🇧 The organiser of the competition does not provide more detailed information about Monikonpuro at this stage of the competition.
🇫🇮 Sisältääkö kilpailuohjelmassa esitetty laajuustavoite (100 000 - 150 000 k-m²) myös tarkastelualueet?

🇬🇧 Does the required built up area of 100,000-150,000 sqm encompass the examination areas of the competition?

15

🇫🇮 Kilpailuohjelmassa esitetty (suuntaa antava) laajuustavoite ei sisällä tarkastelualueita.

🇬🇧 The (indicative) scope target presented in the competition programme does not include the examination area.
🇫🇮 Onko perusteltua säilyttää Gallerian ja siihen liittyvän pysäköintilaitoksen julkisivuarkkitehtuuri?

🇬🇧 Is it of value to maintain the architectural Facade of the Galleria and its parking building?

16

🇫🇮 Tämä on ehdotuksen laatijan omassa harkinnassa.

🇬🇧 This is at the discretion of the author of the proposal.
🇫🇮 Olisiko mahdollista saada Espoon kaupunkiradan dwg Leppävaaran kohdalta?

🇬🇧 Would it be possible to get the Espoo city track dwg at Leppävaara?

17

🇫🇮 Nykyiset ratalinjat esitetty Kilpailualue -piirustuksessa (pdf ja dwg). Kaupunkiradan jatkeen uudet ratalinjat esitetty liitteessä 10.

🇬🇧 The current lines are presented in the Competition Area drawing (pdf and dwg). The new lines of the city track extension are presented in Appendix 10.
🇫🇮 Tarvitaanko Lintuvaarantieltä nykyistä yhteyttä Turuntielle? Kilpailuohjelmassa on mainittu yhteyden poisto, mutta yhteystarve esitetty kaaviossa.

🇬🇧 Is the current connection from Lintuvaarantie to Turuntie needed? The competition programme mentions the removal of the connection, but the need for connection is shown in the diagram.

18

🇫🇮 Yhteys Lintuvaarantieltä Turuntielle tarvitaan, mutta liittymän sijainnille voi esittää vaihtoehtoisia ratkaisuita kilpailualueen puitteissa.

🇬🇧 A connection from Lintuvaarantie to Turuntie is needed, but alternative solutions can be proposed for the location of the interface within the framework of the competition area.
🇫🇮 Saako pysäköintiä sijoittaa rata-alueelle raidevaraukset huomioiden?

🇬🇧 Can parking be placed in the railway area, taking track reservations into account?

19

🇫🇮 Kyllä saa.

🇬🇧 Yes, it can.
🇫🇮 Mikä on yleisen pysäköinnin normi?

🇬🇧 What is the general parking standard?

20

🇫🇮 Kilpailuohjelman sivulla 46 on ilmoitettu, että yleisiä autopaikkoja on alueelle mitoitettava 1 ap/1 500 asumisen k-m2.

🇬🇧 On page 46 of the competition programme, it has been stated that public parking spaces must be dimensioned in the area 1 space / 1,500 square metres of housing.
🇫🇮 Onko kilpailuohjelman s. 53 mainittu malliplanssitiedosto saatavissa?

🇬🇧 Is the model plan file mentioned on page 53 of the competition program available?

21

🇫🇮 Kilpailuohjelman s. 53 kohdan ”Kilpailuehdotuksessa esitettävä aineisto” tekstistä poiketen kilpailun järjestäjä ei toimita erillistä malliplanssia. Muilta osin palautuksessa tulee noudattaa esitettyjä ohjeita.

🇬🇧 Contrary to the text of section "Materials to be presented in the competition proposal" on page 53 of the competition program, the competition organizer does not provide a separate model plan. In other respects, the instructions presented must be followed in the return.
 • Kilpailukysymysten II sisäänjättö
  5.1. 2023 klo 16.00
 • Vastaukset II -vaiheen kilpailukysymyksiin
  18.1. 2023
 • Kilpailukysymysten II sisäänjättö
  5.1. 2023 klo 16.00
 • Vastaukset II -vaiheen kilpailukysymyksiin
  18.1. 2023

Kilpailuehdotusten sisäänjättö

Jätä kilpailuehdotus (tai sen luonnos ajoissa järjestelmään). Saat salaisen pääsykoodin, jolla pääset muokkaamaan jo jättämääsi ehdotusta ilmoittautumisajan puitteissa niin monta kertaa kuin haluat. Näin voit vähentää ehdotuksen jätön myöhästymisriskiä. Pidä luomasi koodi tallessa. Voit luoda useita koodeja jos haluat jättää useita ehdotuksia.

Yleisökommentointi

 • Avataan
  x.x. 2023
 • Suljetaan
  x.x. 2023

Lähetys onnistui

LÄHETÄ SEURAAVA KYSYMYS
Tietoa Competition Cloud Limitation of Liability. Notwithstanding any damages that You might incur, the entire liability of the Company and any of its suppliers under any provision of this Terms and Your exclusive remedy for all of the foregoing shall be limited to the amount actually paid by You through the Service or 100 USD if You haven't purchased anything through the Service.