Oulun museo- ja tiedekeskus

Aikataulu ja tiedotteet

Ladattavat materiaalit

Lataa kilpailuohjelma
KILPAILUOHJELMA Oulun tiede-ja museokeskus, pdf, 32 Mt
Lataa liitetiedostopaketti-ZIP

Oulun museo ja tiedekeskus -kilpailun liitteet, zip, 789 Mt

Liite 1 Kaupunkirakenne A3 (pdf)
Liite 2 Pohjakartta (dwg, dgn)
Liite 3 Hankeselvitys
Liite 4 Rakennuspiirustukset (Voima-asema, vesitorni, viereiset kiinteistöt)
Liite 5 Rakennushistoriaselvitys Åströmin voima-asema ja vesitorni (Jokelainen
Palviainen 2004)
Liite 6 ja 7 Kuntotutkimus (Kiwa Inspecta 2020)
Liite 8 Pohjatutkimus
Liite 9 Pima-tutkimus (AFRY 2020)
Liite 10 Deep Space, raportti teknisistä vaatimuksista (Ars Electronica 2020)
Liite 11 Ilmakuvia kilpailualueelta (12 kpl)
Liite 12 Maantasokuvia kilpailualueelta (42 kpl)
Liite 13 Kuvasovitepohja (jpg)
Liite 14 Tilaohjelmakaavake (xlsx)
Liite 15 Voima-aseman ja vesitornin lähtötietomalli (ifc)
Liite 16 Alueen pistepilvimalli (las)
Liite 17 Alueen pistepilviaineistosta generoitu 3D-malli (skp)

Ladattavat linkit:

Ulkotilojen laserkeilausmalli:
https://kopterikuvaus.ains.fi/TietomaaOulu/App
Käyttäjänimi: Tietomaa1
Salasana: Tietomaa1

Sisätilojen Matterport-virtuaalitilamalli:
https://my.matterport.com/show/?m=ioRga2YghNJ
Salasana: Tieto_331

Uuden Oulun yleiskaavakartta:
https://www.ouka.fi/documents/64220/18587370/UUDEN+OULUN+YLEISKAAVA+ kaavakartta+2+keskeinen+kaupunkialue+2030_LAINVOIMAINEN.pdf/3a6b42b9-49fa-483c-b3d8-1b27523b4d64

Asemakaava:
https://kartta.ouka.fi/ims

Asemakaavan muutosta koskevat aineistot ovat esillä verkkosivulla:
www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-ja-hankkeet
Hankkeeseen liittyvät kartat ja selostukset löytyvät kaavatunnuksella 564-2532

SAFAn kilpailusäännöt:
https://www.safa.fi/wp-content/uploads/2021/11/2021_kilpailusaannot-FI.pdf

Laki julkisista hankinnoista:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397

Valokuvia

Kysymykset

ja

vastaukset

Kilpailun säännöissä sanotaan, että tällä hetkellä kaupunkisuunnittelua ei pitäisi ottaa huomioon, mutta onko rakennettavuutta ja korkeutta rajoitettu? Voimmeko tehdä rakennuksesta yli 3 korkeutta?

1

Kaupunkiympäristö tulee ottaa huomioon. Rakentamisen korkeutta ei ole ohjelmassa rajoitettu. 6. IFC-mallia ei toimiteta Revit-muodossa.
Onko tarkoitus, että uuden rakennuksen liitto nykyisen rakennuksen kanssa on pohjakerroksessa vai voidaanko useita yhteyksiä tehdä eri korkeuksilla?

2

Rakennuksien välisen yhteyden sijainti on kilpailijan ratkaistavissa.
Toiminnallisen ohjelman taulukossa (xls.) on taulukko (tietomaa katso B) Mitä tämä taulukko tarkoittaa? Pitäisikö tämä ohjelma sisällyttää Tietomaan suoritukseen katso A? Eikö tämä taulukko ole selvä kilpailun säännöissä?

3

Kilpailun tilaohjelma on liitetiedoston 14 ensimmäinen sivu. Tiedostoon virheellisesti jäänyt toinen sivu "TIETOMAA ver B" tulee jättää huomiotta.
Voidaanko remontoitavassa rakennuksessa purkaa tällä hetkellä rakennetut laatat ja olemassa olevat tyhjiöt rakentaa?

4

Purut ja aukkojen täytöt ovat kilpailuohjeman mukaisesti kilpailijan harkinnassa.
Remontoitavassa rakennuksessa on myöhemmin lisätty portaikko ja hissi. Voidaanko tämä tietoliikenneydin purkaa ja siirtää muualle?

5

Ohjelma ei kiellä portaan ja hissin sijainnin muuttamista.
Toimitetussa dokumentaatiossa on IFC-tiedosto. Voisitko tarjota sen revit-muodossa?

6

IFC-mallia ei toimiteta Revit-muodossa.
Saisiko LIITE 13 Kuvasovitepohjasta croppaamattoman version? Annetun kuvan koko on 4630*3645, mutta alkuperäinen kuva on 5472*3648. Sattumanvaraisesti cropattuun pohjakuvaan on hyvin hankala saada sovitettua tarkasti rendausohjelman kamera.

7

Rajaamaton dokumentti on ladattavissa tästä linkistä, mutta visualisointi on esitettävä kilpailutyössä rajatun kuvan mukaisena.
Kuvasovitepohja rajaamaton versio.jpg
Internetsivulla cc.tietoa.fi/oulu/museo-ja-tiedekeskus kuvasymbolilinkiit johtavat johdonmukaisesti museo- ja tiedekeskus -otsikoiduille sivuille, mutta tekstilinkit sitä vastoin puukerrostalo -otsikoiduille sivuille. (kesäkuun lopussa) Käsitteleekö kilpailun järjestäjä kysymykset ja ehdotukset yksinomaan palautesivun otsikon mukaisesti, vaikka museokeskuksen sivuilla osa linkeistä johtaa puukerrostalo -sivuille?

8

Verkkolinkit toimivat oikein. Kysymykset ja ehdotukset jätetään sisään ohjelman mukaisesti kilpailun verkkosivujen kautta.
Kilpailuohjelmassa mainitaan tiedostoista poistettavat tunnisteet (7.1) sekä sihteerin vaitiolovelvollisuus (5.4). Sisäänjätön yhteydessä on ilmoitettava tekijätiedot (7.2). Työryhmään kohdistetaan vaatimuksia (1.2). Tarkoittavatko kilpailuohjelmassa kerrotut tiedot sitä, että tekijätietoja ei yhdistetä ehdotuksiin ja sitä että tekijätietoja ei käsitellä muutenkaan tuomariston toimesta ennen ehdotusarvostelun päättymistä? (aiemmin kilpailuissa mainittu nimettömyys suljetun kirjekuoren muodossa)

9

Ehdotukset ja tekijätiedot numeroidaan ehdotuksen numerolla eli ne ovat yhteydessä toisiinsa. Tuomaristo saa käyttöönsä muun aineiston tekijäötietoja lukuun ottamatta. Tekijätiedot jäävät järjestelmän ylläpitäjän haltuun ja ne toimitetaan tuomaristolle vasta kun kilpailun tulos on päätetty ja arvostelupöytäkirja allekirjoitettu.
Täyttääkö missä tahansa Euroopan maassa oleva oikeus harjoittaa ammattiaan eurooppalaisen ammatinharjoittamisoikeus -vaatimuksen vai mikä kappaleessa 1.2 mainittu eurooppalainen oikeus harjoittaa ammattiaan on? (varsinkin kun Eurooppa on EU:ta laajempi käsite, eikä välttämättä ulkomaisella arkkitehdilla ole oikeus toimia juuri suomalaisen kohteen vastuullisena rakennussuunnittelijana.)

10

Hankintailmoituksen 2022-101105 mukaan kilpailu on EU-alueen virallinen hankintamenettely ja työryhmässä tulee olla mukana nimettynä vastaavana jäsenenä (tekijä) vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut arkkitehti, jolla on oikeus harjoittaa ammattiaan Euroopassa ja toimia kohteen vastuullisena rakennussuunnittelijana. Tässä Euroopalla tarkoitetaan EU-talousaluetta.
Mistä saa kilpailu.asiakirjat ? Yt Aarno

11

www.ouka.fi/museo-jatiedekeskus
onko rakennusohjelmaalueet brutto vai netto? siis 5955m2 + kierto?

12

Tilaohelman huonetilat ovat hyötyneliöitä. Näyttelytiloissa näyttelytilan sisäisen kierron vaatima tila sisältyy näyttelytilan neliöihin. Tarpeen mukaiset liikennetilat, jotka eivät sisälly tilaohjelmaan tulevat tilaohjelman tilojen lisäksi.
Kilpailuohjelman mukaan kilpailu on avoin yleinen arkkitehtuurikilpailu (kilpailuohjelma, 1.1). Kilpailukutsu on julkaistu Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa. Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kilpailun järjestäjä neuvottelee voittajan kanssa suunnittelutoimeksiannosta. (kilpailuohjelma, 1, 6.3) Avoimuudesta ja eurooppalaisuudesta huolimatta kilpailuohjelman kohdassa 1.3 rajoitetaan osannottoa tulkinnanvaraisesti myös muilla kuin tutkintovaatimuksilla viittaamalla (itsestäänselvästi Suomessa sijaitsevan) kilpailukohteen suunnittelun vastuu-, pätevyys-, ja valmiusseikkoihin. Edellisen johdosta. Onko työryhmillä, joilla on eurooppalainen ammatinharjoittamisoikeus, oikeus täydentää työryhmää kilpailun järjestäjän vaatimusten mukaisesti kilpailun tuloksen ratkettua? (Erityisesti kilpailun voittajan osalta suunnittelutoimeksiannon neuvotteluissa). Mikäli kyseistä oikeutta työryhmän täydentämiseen ei ole, missä vaiheessa ja millä kriteereillä kyseinen valmius- ja pätevyysarviointi tehdään? Arvioidaanko kaikki kilpailijat, palkitut vai vain voittaja? Miten arviointi erotetaan normaaleista työryhmän muutoksista projektien yhteydessä? Ja mitä seuraamuksia on, jos kilpailun järjestäjä tai tuomaristo tulkitsee, että palkitun ehdotuksen tekijä tai työryhmä ei täytä kaikkia vaatimuksia tai ei ole täyttänyt vaatimuksia ehdotuksen laatimisen aikana? Voiko arviointi johtaa palkintojen uusjakoon, ehdotuksen hylkäämiseen tai muuhun vastaavaan seuraamukseen?

13

Kilpailu on myös suunnittelijahankintamenettely, joten ohjelman kohdan 1.2 ehtojen tulee täyttyä kilpailuvaiheessa. "Työryhmässä tulee olla mukana nimettynä vastaavana jäsenenä (tekijä) vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut arkkitehti, jolla on oikeus harjoittaa ammattiaan Euroopassa ja toimia kohteen vastuullisena rakennussuunnittelijana. Työryhmällä tulee olla pätevyys ja valmius kilpailuehdotuksen pohjalta tehtävän jatkosuunnittelutoimeksiannon läpiviemiseen. Kilpailuryhmissä odotetaan olevan riittävä asiantuntemus myös rakennesuunnittelun, pihasuunnittelun ja näyttelysuunnittelun aloilta. Ryhmän pätevyys arvioidaan kilpailun jälkeen kun tekijöiden tiedot selviävät. Hankintailmoituksen mukaisesti hankintayksikkö tulee neuvottelemaan kilpailun voittajaehdotuksen tehneiden laatijoiden kanssa jatkotoimeksiannosta. Neuvottelut käydään koskien pää-, arkkitehti-, sisustus-, rakenne- ja pihasuunnittelua. Hankintayksikkö kuuluu julkisen hankintalain piiriin ja siten sen velvollisuus on tarkistaa hankintalain mukaiset pakolliset poissulkemisperusteet. Neuvottelujen tuloksena laaditaan suunnittelusopimus voittanutta ehdotusta edustavan yrityksen tai konsortion kanssa. Neuvotteluissa voi nousta esille tekijöitä, joilla on vaikutusta tehtäväsisältöön ja sitä suorittaviin henkilöihin. Neuvottelujen aikana varmistetaan myös rakennusvalvontaviranomaisen asettamat vaatimukset nimettävien vastuusuunnittelijoiden osalta. Työryhmillä on oikeus työryhmän täydentämiseen.Hankintayksikön tavoite on jatkaa suunnittelua voittajaehdotuksen pohjalta välittömästi kilpailun ratkettua ja varmistaa toteutuskelpoinen suunnitteluratkaisu siten, että hankkeen kokonaisaikataulu varmistaa kohteen valmistumisen hankintailmoituksen mukaisesti. Hankintayksikkö kilpailuttaa myös muut suunnittelutehtävät voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta. Tämän hankinnan ulkopuoliset suunnittelutehtävät voivat olla myös osana urakkakilpailutusta (esim. Suunnittele ja rakenna -urakka), jolla turvataan paremmin hankkeen kokonaisaikataulu.
Voiko Nahkurintorilta järjestää pysäköintiä?

14

Ei.
Missä alueen nykyiset pelastustiet kulkevat?

15

Naapurikiinteistöistä vain 564-6-36-1 Nahkatehtaankatu 10 on sijoittunut siten, että pelastaminen pitää ottaa huomioon ehdotuksia laadittaessa.
Kilpailun päättymisajankohdasta on jaossa ristiriitaista tietoa. Yhtäällä kilpailuohjelmassa kerrotaan kilpailun päättyvän 17.10.2022 (sivu 35) ja toisaalla taas puhutaan päivämäärästä 21.10.2022 (sivu 41). Tällaisessa tilanteessa olisi hyvä korjata myöhäisempi päivämäärä oikeaksi, kaikkien kilpailijoiden eduksia, ja hyväksyä kaikki 21.10.2022 mennessä jätetyt ehdotukset.

16

Kohdan 7.2 väärä päivämäärä todettiin ja korjattiin heti kilpailun avauduttua. Virheellinen ohjelma on ollut hetken aikaa jaossa. Kilpailu päättyy 17.10. 2022.
Täytyykö Black Box:n ja Näyttelytila 4:n (PPM & TM yhteiskäyttö) yhdistyä nimenomaan ohjelman mukaisesti avattavilla seinärakenteilla vai riittääkö että em. tiloille saadaan luotua selkeä yhteys muuten käytävän tai porrasyhteyden kautta? Toisin sanoen täytyykö em. tiloista muodostua yhdistettynä yksi suuri tila vai onko tavoitteena että tiloista saadaan tarvittaessa erillinen näyttelykokonaisuus?

17

Black Box ja Näyttelytila 4 on voitava yhdistää yhtenäiseksi näyttelytilaksi. Kts Kilpailuohjelman sivu 27.
Voiko Makasiininkadun varrelle esittää kadunvarsipysäköintiä?

18

Ei.
Halutaanko, että uudisosa ja olemassa oleva museorakennus yhdistetään toisiinsa katutasossa, sillä se vaikuttaa voimakkaasti myös alueen jalankulkuun?

19

Yhdistämistapa on kilpailijan ratkaistava.
- Onko rakennuksella bruttoalatavoite? Onko tarkoitus ettei kulkitiloille ole omaa saraketta excelissä. - Mikä on tilaohjelmakaavake-excelin "TIETOMAA ver B" kaavion tarkoitus?

20

Käytävätilan määrän tulee olla minimi, jolla hyvin tehtävässään palveleva näyttelyrakennus toimii. Liitteen 14 toinen sivu "ver B" ei liity kilpailuaineistoon eikä sitä tule ottaa huomioon.
Voiko Black Boxin suoran ulkoyhteyden korvata suoralla yhteydellä lastaustilaan/lastaushissiin?

21

Kyllä voi, mikäli yhteydet tilaan voidaan järjestää muutoin toimivalla tavalla.
Kuinka suuri Black Boxin huoltoaukon tulee olla? Mikä on tarkka minimimitoitus?

22

Huoltoaukon minimimitat: korkeus 4,5 metriä leveys 2,5 metriä.
Onko pysäköinti mahdollista osoittaa Nahkatehtaankadun kautta Nahkurintorille, joka vapauttaisi kaupunkikuvallisesti olennaisen Makasiinikadun pohjoispuolen katuaukion kaupunkilaisten käyttöön?

23

Ei.
Kuinka suuren painoarvon rakennuksen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki omaa arvosteluperusteissa? Miltä osin hiilijalanjälki koetaan kilpailun arvostelun painopisteeksi?

24

Painoarvoa ei ole määritelty. Ehdotuksia tarkastellaan ominaisuuksien kokonaisuutena.
Näyttelytila 5 on tilaohjelmaexcelin mukaan sijoitettava ”2. krs nykyinen näyttelytila + turbiinihalli”:in. Onko tämä ohje sitova? Voisiko tarkan sijainnin saada merkittynä pohjapiirustukseen? Entä tilan muut vaatimukset (korkeus, akustiikka, jne.)

25

Ohjeet eivät ole sitovia. Tilaan on tulossa luontonäyttely, joka toimii tilassa hetken ennen peruskorjausta. Näyttely siirtyy tiloihin takaisin peruskorjauksen jälkeen. Tilan tulisi olla mahdollisimman korkea. Akustiset kysymykset ratkaistaan jatkosuunnitteluvaiheessa.
Saako olemassa olevan rakennuksen turbiinihallin välipohjia purkaa ilman rajoitteita?

26

Sr3-suojelumääräystä, rakenneteknisiä rajoitteita ja tilaohjelman määrityksiä ja kulttuurihistoriallisia arvoja noudattaen sekä kilpailijan oman harkinnan mukaan.
Näyttelytilat 1 PPM ja 2 PPM toivotaan sijoitetettavaksi "joko 1. tai 2. kerrokseen". Voidaanko ko. tilat ratkaisusta riippuen sijoittaa myös esim. "1. tai 3. kerrokseen", eli maantasoon ja hissillä huollettaviin ylempiin kerroksiin?

27

Voidaan.
Tuleeko henkilökunnalle varata oma, pääsisäänkäynnistä erillinen sisäänkäynti?

28

Henkilökunnalle tulee varata oma sisäänkjäynti.
Voiko tehdä uudisosasta museotornin?

29

Kilpailuohjelma ei ota kantaa uudisosan korkeuteen.
Voidaanko työryhmän kokoonpanoa muuttaa ja täydentää mahdollisen kilpailuvoiton jälkeen jatkosuunnittelun läpiviemiseksi, vai täytyykö kokoonpano olla kokonaisuudessaan selvillä jo kilpailuehdotus vaiheessa?

30

Kts. vastaus rivi 13.
Mitkä tilaohjelman tiloista täytyy ehdottomasti sijaita katutasossa?

31

Tämä on kilpailijan harkittavissa saavutettavuuden, vetovoimaisuuden ja esteettömyyden kannalta.
Mitä taidemuseon tilatarpeita kilpailun museokompleksi sisältää?

32

Henkilöstön toimistotilat ja sosiaalitilat.
Kysymyksiä liittyen sr3 merkinnällä suojeltuun voima-asema rakennukseen jossa on tehty vuosien varrella merkittäviä muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna: 1. Millaisia rajoitteita on olemassa voima-asema rakennuksen rakenteiden uudelleen järjestämiselle että saavutetaan tilaohjelman mukainen, nykyaikaiset ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävä toiminnallinen kokonaisuus? 2. Onko kerroskorkeudet vapaasti muokattavissa? 3. Onko nykyisten ikkunoiden korkeusasemointi muokattavissa?

33

Ohjelma 2.1: Rakennukset on asemakaavassa osoitettu suojeltavaksi merkinnällä sr3, "Suojeltava rakennus tai sen osa, joka on pyrittävä säilyttämään. Rakennuksessa tehtävät korjaus- ja muutostyöt sekä lisä- ja uudisrakentaminen on pyrittävä suorittamaan siten, että rakennuksen rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas luonne säilyy." Kilpailijan on laadittava ehdotuksensa määräystätulkiten ja kulttuurihistorialliset arvot huomioon ottaen.
Onko ulkonäyttelytila luonteeltaan puolijulkinen, kuten saapumispiha, vai ainoastaan näyttelyvieraille osana museokiertoa? Pääseekö ulkonäyttelytilaan ilman lippua?

34

Ulkonäyttelytila on lähtökohtaisesti muista tiloista rajattu kulunvalvottu ulkotila osana Tietomaan näyttelykiertoa ja toimintoja.
Kilpailuohjelma kehottaa välttämään maanalaisia asiakas- ja työskentelytiloja. Sekä Suomessa että kansainvälisesti on toteutettu hyvinkin onnistuneita maanalaisia näyttelytiloja. 1. Voidaanko syitä maanalaisten tilojen suunnittelun välttämiselle avata hieman enemmän kuin mitä kilpailuohjelmassa on kuvattu? 2. Voidaanko rakennuksen mahdollinen laajennus toteuttaa maanalaisesti?

35

Ohjelmassa suositellaan välttämään kaikenlaisten maanpinnan alapuolelle sijoittuvien tilojen suunnittelua. Syynä tähän ovat pilaantuneet maa-ainekset sekä maanalaiseen rakentamiseen liittyvät kosteustekniset ja rakennusfysikaaliset riskit, jotka voivat realisoitua suunnittelun tai rakentamisen virheiden tai olosuhteiden muuttumisen seurauksena.
Neuvotellaanko voittajaehdotuksen tehneen työryhmän maisema-arkkitehdin kanssa myös kilpailualueelle kuuluvien yleisten alueiden jatkosuunnittelun toimeksiannosta?

36

Voittajaehdotuksen tekijöiden kanssa neuvotellaan jatkotoimeksiannosta ehdotuksen pohjalta.
Missä määrin suojeltua rakennusta voidaan muuttaa?

37

Kts. vastaus rivi 33.
Onko suojatussa rakennuksessa mahdollista lisätä tai poistaa kerroksia?

38

Kts. Vastaus rivi 33.
Pitäisikö kaavakaavan pysäköintialue esittää rakennuksena?

39

Kts. kilpailuohjelman sivut 36, 37 ja 44.
Onko jokin toimintojako mieluummin - tiedekeskus uudessa rakennuksessa ja museo suojellussa rakennuksessa vai päinvastoin?

40

Kilpailijan harkinnan mukaan kilpailuohjelmaa ja tilaohjelmaa noudatten.
Voiko ehdotuksen nimimerkki olla muulla kuin suomenkielellä?

41

Voi.
Voiko huollon sijoittaa maan alle?

42

Kts. Kilpailuohjelman sivu 23, kolmas kappale.
Voiko museo olla puusta?

43

Kyllä, mikäli määräykset ja rakennuskustannukset sen sallivat.
Missä sijaitsee 140 neliön tilaohjelman mukainen nykyinen IV-konehuone?

44

Tilaohjelmassa on virhe rivillä 131. IV-konehuone on laajuudeltaan 14 m2, ei 140 m2. Tila sijaitsee 5. kerroksessa.
Pitääkö black box:in olla ekassa kerroksessa uloskäynnin takia?

45

Black Boxin sijoittelua ohjaa tilan käytön luonne. Sijoittamista muualle kuin ensimmäiseen kerrokseen ei ole kielletty, kunhan kilpailuohjelmassa ja tilaohjelmassa kuvatut tavoitteet toteutuvat.
Onko museon kerrosluvulle olemassa toivottu maksimi?

46

Ohjelma ei ota kantaa kerroslukumäärään.
Voiko kilpailuohjelmassa mainitut veneet sijaita muualla kuin maantasokerroksessa?

47

Näyttelytilojen 1 PPM ja 2 PPM sijoittelu tilaohjelman mukaisesti. Kts. vastaus rivi 47.
Voisitteko tarkentaa, että mitkä tilat tarvitsevat ehdottomasti sijaita maantasossa?

48

Kts. vastaus rivi 31.
Tarvitseeko uudisosan ja nykyisen museon välille sisäyhteyden?

49

Kyllä.
Halutaanko näyttelytilojen 2PPM ja 1 PPM olevan katutasossa?

50

Kts. vastaus rivi 47.
Voiko lastenmuseo sijaita siltayhteyden päässä pääsisäänkäynnistä?

51

Mikäli se on sisäyhteys ja toiminnallisesti hyvä ratkaisu.
Tilaohjelmassa toivotaan muutamien tilojen olevan helpon yhteyden päässä aulasta, onko tälläiseen yhteyteeen laskettavissa uudisosan ja olemassa olevan osan välillä oleva silta?

52

Kilpailijan harkinnan mukaan.
Miten tarkkaan ympäristössä olevien talojen julkisivut täytyy näkyä julkisivupiirustuksissa?

53

Viitteelisinä hahmoina.
Onko laajennusvaraus mahdollisesti taidemuseota varten?

54

Ei.
Voiko pysäköinnin määrää vähentää, sillä nyt huomattava osa tontista menee pysäköinnille?

55

Ei.
Voiko museoon tulevat kuljetukset ohjata rampin kautta museon kellariin?

56

Kts. vastaus rivi 42.
Voiko kilpailualueen läpi kulkevaa kevyenliikenteen väylän reittiä muuttaa huomattavasti?

57

Kts. Kilpailuohjelman s. 32, luku 3.4, ensimmäinen kappale.
Mikä määritellään tilojen väliseksi helpoksi yhteydeksi?

58

Kilpailijan on pohdittava yhteyden helppoutta suhteessa ehdotuksensa kokonaisvaltaiseen toimivuuteen.
Onko helpon yhteyden määrittelememiseksi maksimi metri määrää?

59

Ei.
Voiko uudisosan takia purkaa yhden nykyisen museon julkisivuista?

60

Kts. vastaus rivi 33.
Voiko asukkaille varattava pysäköinti sijaita kaukana kyseisistä kerrostaloista?

61

Asukaspysäköinti on sijoitettava kilpailualueelle.
Mihin museon pääsisäänkäynnin toivotaan sijoittuvan kilpailualueella?

62

Kts. ohjelma kohta 3.2. Suurin osa kävijöistä tulee keskustan suunnasta Makasiinikadulta.
Pitääkö Tietomaan nimi säilyttää ehdotuksessa?

63

Ohjelma ei edellytä tätä.
Otetaanko läheisten asukkaiden näkymät huomioon museon uudisosan massoittelussa?

64

Ohjelman ja hyvän suunnittelutavan mukaisesti.
Voiko Pohjois-Pohjanmaan museon näyttelytilat sijaita erillään toisistaan?

65

Näyttelytilojen sijoittelu Kilpailuohjelman (s. 26) ja Tilaohjelman mukaan.
Miten helposti olemassa olevan muoserakennuksen lattioita voi puhkoa uusilla aukoilla?

66

Lattian aukotuksen muuttaminen on mahdollista kulttuurihistorialliset arvot ja rakennetekniset ominaisuudet huomioon ottaen.
Pitääkö museon saada aikaan wow-tunne?

67

Kilpailijan tehtävänä on määritellä ehdotuksensa aikaansaama tunne.
Mihin museotiloihin ei saa siirrettyä tavaraa tilaohjelman mukaisella hissillä, eli pitää sijaita katutasossa?

68

Tilaohjelman hissi palvelee kaikkia rakennuksen tiloja.
Voiko uudisosan ja nykyisen museorakennuksen yhdistää vain maanalaisella osalla?

69

Ohjelma edellyttää rakennusten välistä yhteyttä. Maanpinnan alapuolelle sijoittuvien tilojen suunnittelusta on mainittu Kilpailuohjelman sivulla 23. Kts myös vastaus rivi 34.
Voiko lastaus olla kellarissa?

70

Kts. vastaus rivi 42.
Lasketaanko sujuvaan saapumiseen pääaulan kautta rakennuksen kulku uudiosasta nykyiseen rakennukseen yhdyskäytävää pitkin?

71

Kilpailijan tulee arvioida yhteyden toimivuutta suhteessa kokonaisratkaisuunsa.
Miten kaukana helposti saavutettavissa oleva tila aulasta voi aulasta sijaita?

72

Etäisyyttä ei ole määritelty.
Voiko näyttelytilan 5 TM sijaintia muokata nykyisessä kerroksessa, eli voiko samaan kerrokseen sijoittaa muuta toimintaa?

73

Kts. vastaus rivi 25.
Voiko verstaan sijoittaa kellariin?

74

Kts. vastaus rivi 42. Verstas on työskentelytila.
Onko mahdollista poistaa hissit (esim. hissi tornissa tai rakennuksen sisällä)?

75

Hissien säilyttämisen suositukset ja perustelut on mainittu Tilaohjelmassa, mutta hissien poistoa ei ole ole varsinaisesti kielletty.
Onko tilaohjelmakaavakkeessa (liite 14) mainittu 140m²:n IV-konehuone uusi tila vai olemassa oleva tila? Mikä on IV-konehuoneen vaadittu vapaa korkeus?

76

Kts. vastaus rivi 44. Kilpailijan on harkittava IV konehuoneen korkeutta kilpailuvaiheessa itsenäisesti ja suhteessa ehdotukseensa. Mitoitus tarkentuu jatkosuunnitteluvaiheessa.
Voiko osallistuja järjestää asiasisällön toisin kuvaplansseilla kuin on kilpailuohjelmassa esitetty?

77

Ehdotuksia arvioitaessa niitä tarkastellaan planssijärjestyksen perusteella sähköisessä järjestelmässä. On suotavaa, mutta ei välttämätöntä että asiasisällöt noudattavat ohjelman mukaista alustajakoa. Ensimmäisen alustan tulee olla joka tapauksessa asemapiirros.
Missä nykyiset pelastusajoneuvojen käyttöön osoitetut pelastustiet kilpailualueella sijaitsevat?

78

Kts. vastaus rivi 15.
Kysymys konehuoneista: Voitteko tarkentaa mitkä tekniset tilat tulee säilyttää voimalaitoksessa ja missä ne sijaitsevat? Tilaohjelmakaavakkeessa mainittiin säilytettävät LJH, SPK ja IV-konehuoneet, joita ei kaikkia kuitenkaan löydy mallista tai pohjapiirroksista. Esimerkiksi 140-neliön IV-konehuonetta ei löydy pohjapiirroksista. Onko tämä lisättävää alaa tilaohjelmakaavakkeen selitteistä poiketen?

79

Kts. vastaus rivi 44.
Voiko planssiohjeista poiketa järjestyksen ja sisällön osalta?

80

Kts. vastaus rivi 77.
Onko piirroksia mahdollista sijoitella useammalle planssille ja/tai muiden materiaalien sekaan? Esimerkiksi julkisivupiirrokset ja leikkaukset eivät sovi 1:200 mittakaavassa yhdelle planssille ohjeiden mukaisesti.

81

Mittakaavaa voidaan muuttaa tarvittaessa siten, että piirustukset mahtuvat alustoille kuitenkin mittakaavassa, esim. 1:250. Sähköisessä arvioinnissa ei mittakaava ole kovin merkityksellinen, vaan esityksen tarkkuus ja selkeys.
Täytyykö ensimmäisen planssin olla asemapiirros ja selostus? Voiko planssien järjestystä siirtää esimerkiksi niin, että perspektiivikuvat olisivat ensimmäisenä?

82

Ensimmäisen alustan tulee olla asemapiirros.
Pohjapiirrokset: Montako sivua näihin tulee/saa käyttää? Otsikkona on "kuvaplanssi 2-4" eli kolme sivua, mutta tekstissä lukee "Pohjapiirrokset esitetään luonnosmaisesti jokaisesta kerroksesta yhdellä tai kahdella planssilla ehdotuksesta riippuen".

83

Oletusplanssimääränä on annettu määrä, jota voi muuttaa ehdotuksesta riippuen. Esim. pohjapiirrosalustojen määrää voi lisätä tarpeen mukaan. Oleellista on, että yhden kerroksen ala saadaan yhdelle alustalle. Tarvittaessa mittakaavaa voi muuttaa mittakaavaan esim. 1:250.
Säilytetäänkö Tietomaalle huoltoreitti Nahkatehtaankadulta?

84

Tämä riippuu kilpailijan ratkaisusta.
Liitteenä olevassa hankesuunnitelma V2:n piirustusten tilanimikkeistä ei saa selvää, ne ovat suttuisia. Onko mahdollista saada käyttöön linkki, jossa nimikkeet ovat luettavissa?

85

Tarkempi dokumentti on ladattavissa oheisessa linkissä. Katso myös kilpailuohjelma s. 22.
Tietomaa viitesuunnitelma VE2.pdf
Tilaohjelmataulukon mukaan infopiste, myymälä ja ravintola tulee liittää kiinteästi toisiinsa. Tämä sitoo ratkaisua huomattavasti. Onko vaatimus kilpailijoita sitova?

86

Tilojen sijoittelun läheisyys sallii henkilöstön tehokkaan työskentelyn sekä pienemmän henkilöstömäärän hiljaisena aikana ja liittyy siten kohteen käyttötalouteen. Vaatimus ei ole sitova, mutta liiallinen etäisyys voi heikentää ehdotuksen toiminnallisia ominaisuuksia tästä näkökulmasta.
Voiko hissi näyttelyesineille sijaita melko kaukana näyttelytiloista, jos reitti hissille on selkeä?

87

Kyllä voi, mikäli reitin mitoitus ja esteettömyys hissiltä näyttelytiloihin vastaa sille asetettuja vaatimuksia.
Aulan vapaaksi pinta-alaksi on merkitty 250 m2. Onko tämä realistista, kun sinne pitää mahtua kaksi bussillista kävijöitä, muut kävijät, rauhallinen nurkkaus opastettaville ryhmille, ravintolaan tulijat, katsomosta tauolle tulijat jne.?

88

Tilaohjelma on mitoitettu kauttaaltaan tiukasti. Ratkaisut, joilla voidaan vähentää hetkittäisten kävijähuippujen läpivirtausta sisäänkäynnissä ovat tervetulleita.
Vaadittavana asiakirjana on viistoilmakuva etelästä. Kuva tulee esittämään käytännössä takapihaa ja parkkipaikkaa. Pitäisikö suunta vaihtaa pohjoiseen, jossa kilpailuvaatimuksista johtuen pääsisäänkäynti sijaitsee?

89

Katselupistettä ei saa vaihtaa. Katselupiste on valittu Makasiininkadun suunnasta, koska suurin osa kävijöistä saapuu kohteeseen sieltä.
Voiko kilpailuehdotus tulla palkituksi, jos autopaikkoja on esitetty ohjelmaan merkittyä vähemmän, kuinka paljon vähemmän voi esittää?

90

Ohjelmassa on esitetty vaadittu autopaikkamäärä joka on sijoitettava kilpailualueelle.
Kilpailu on osa julkista hankintaa. Virallisten ehtojen mukaan ehdotukset ovat salaisia. Suunnitelmaehdotukset ratkaisevat voittajan valinnan, eivät muut tekijät, kuten kilpailijan kotipaikka, kaverisuhteet tms. Miksi kilpailuaineiston mukana toimitetaan avoimesti tekijöiden nimet? Miksi ei käytetä muissa maissa vallitsevaa suljettujen kuorien menettelyä? Mitkä tahot pääsevät katsomaan lähetetyn aineiston, joissa tekijänimet esiintyvät? Miten anonymiteetti on mahdollista varmistaa? Useissa kilpailuissa on jälkikäteen ilmennyt, että tekijätietoja on arvostelun aikana vuotanut arvostelulautakunnalle. Jos kilpailusalaisuutta rikotaan, menee hankinta uusiksi.

91

Kts. vastaus rivi 9.
Autopaikkojen liian suuri määrä estää museo- ja tiedekeskuksen parhaan mahdollisen ratkaisun aikaansaamista. Voidaanko autopaikkojen määrää vähentää?

92

Kts. vastaus rivi 90.
Kuinka paljon black-box tarvitsee korkeutta 10 metrin lisäksi tekniikkaa varten?

93

Rakenteille ja teknisille järjestelmille tulee varata tilaa arviolta 1,5 -2 metriä ratkaisusta riippuen.
Voiko plansseilla esitettävän sisällön järjestys poiketa kilpailuohjelmassa esitetystä järjestyksestä?

94

Kts. vastaus rivi 77.
Mikä on nykyisen Pohjois-Pohjanmaan museon rakennuksen kohtalo tai rooli osana "luuppia" tämän kilpailuhankkeen toteuduttua?

95

Kilpailuhankkeen toteuduttua nykyinen Pohjois-Pohjanmaan museon rakennus Ainola ei tule enää olemaan osa Luuppia.
Kuinka monelle autolle mahdollinen tulevaisuuden rakenteellinen pysäköinti mitoitetaan?

96

Varauksen määrää ei ole määritelty ja se on kilpailijan harkittavissa. Linja-autojen ja asiakkaiden saattoliikenne säilyy maantasossa.
Miten paljon käytävätilaa voi tilaohjelman lisäksi olla?

97

Käytävätilan määrän tulee olla minimi, jolla hyvin tehtävässään palveleva näyttelyrakennus toimii.
Onko kilpailun tilaohjelmassa mukana tietomaan nykyinen rakennus? Eli jaetaanko annetut neliöt uuteen, sekä olemassa olevaan tietomaan pohjaan?

98

Kyllä on. Tilat voivat sijaita rakennusten kesken toisinkin.
Ovatko tietomaan sisäseinät säilyttämisen arvoiset, vai ainoastaan rakennuksen alkuperäiset osat?

99

Ratkaisun tulee olla mahdollisimman toimiva ja rakennusta koskevassa suunnittelussa on otettava huomioon nykyinen suojelumerkintä sr3. Väliseinät, jotka ovat toimivan kokonaisuuden esteenä voidaan purkaa, mikäli se on kulttuurihistoriallisten arvojen ja rakenneteknisesti mahdollista. Kts. liittenä 5 annettu rakennushistoriaselvitys.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
 • Kysymykset
  11.8.  2022 klo 12.00 mennessä
 • Vastaukset
  17.8.  2022

Ehdotusten sisäänjättö

Jätä kilpailuehdotus (tai sen luonnos ajoissa järjestelmään). Saat salaisen pääsykoodin, jolla pääset muokkaamaan jo jättämääsi ehdotusta kilpailuajan puitteissa niin monta kertaa kuin haluat. Näin voit vähentää sisäänjätön myöhästymisriskiä. Pidä luomasi koodi tallessa. Voit luoda useita koodeja jos haluat palauttaa useita ehdotuksia.

Yleisökommentointi

 • Avataan
  27.10.  2022
 • Suljetaan
  27.11.  2022

Kilpailun tulokset

 • Oulun museo- ja tiedekeskus
  Arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja 12.1.2023
  Tekijät ja tekijänoikeus:  
  • Matias Kotilainen
  • Simon Mahringer
  • Tuomas Martinsaari
  • Paul Thynell

  Avustaja:
  • Jere Pääkkönen

  Arkkitehtitoimisto OPUS Oy & Simon Mahringer Dipl. Arch. ETH
  Tekijät:
  Verstas Arkkitehdit Oy
  Väinö Nikkilä, tekniikan kandidaatti
  Jussi Palva, arkkitehti SAFA
  Riina Palva, arkkitehti SAFA
  Ilkka Salminen, arkkitehti SAFA

  Avustajat:
  Tommi Junnola, arkkitehti SAFA Otto Autio, arkkitehti
  Juho Manka, arkkitehti SAFA
  Asiantuntija, lasi ja valo:
  Kirsti Taiviola, lasitaiteilija, TaM Tekijänoikeus

  Verstas Arkkitehdit Oy
  Tekijät:
  William Matthews Associates, Lontoo, Englanti  
  Arkkitehti - William Matthews
  Tiimi - Giuseppe Tonelli, Elle Thompson, Lilian Wichmann, Adam Klestil, Edward Kilkenny-Brown Visualisointi - Kin Studio

  Lunastus ehdotus nro 11 nimimerkki ”Sardiini”
  Tekijät:  
  Mara Partida, Héctor Mendoza.

  Avustajat:  
  Damian Plouganou, Oscar Espinosa, Alejandro Alvarez, Pablo Muñoz, Germán Bosch, Liina Kiviö

  Mendoza Partida Architecture Studio Barcelona, Spain
  Tekijät:  
  Mara Partida, Héctor Mendoza.

  Avustajat:  
  Damian Plouganou, Oscar Espinosa, Alejandro Alvarez, Pablo Muñoz, Germán Bosch, Liina Kiviö

  Mendoza Partida Architecture Studio Barcelona, Spain
  Työryhmä:  
  JKMM Arkkitehdit Oy ja Andrea Tabocchini Architecture

  Suunnittelutiimi JKMM:
  Teemu Kurkela, arkkitehti SAFA, perustajaosakas
  Asmo Jaaksi, arkkitehti SAFA, perustajaosakas
  Samuli Miettinen, arkkitehti SAFA, perustajaosakas
  Juha Mäki-Jyllilä, arkkitehti SAFA, perustajaosakas
  Gregor Turnsek, arkkitehti
  Marko Pulli, arkkitehti
  Salla Oikkonen, arkkitehti SAFA
  Katriina Kakko, arkkitehti

  JKMM Arkkitehdit Oy,

  Suunnittelutiimi Andrea Tabocchini Architecture:
  Andrea Tabocchini, arkkitehti

  Andrea Tabocchini Architecture, , Ancona (AN), Italy

  Erikoissuunnittelu:
  Ilkka Mikkola, Ramboll Finland Oy, rakennesuunnittelu
  Soila Lokasaari, VSU maisema-arkkitehdit Oy, pihasuunnittelu Päivi Meuronen, JKMM Arkkitehdit Oy, näyttelysuunnittelu

  JKMM Arkkitehdit Oy ja Andrea Tabocchini Architecture omistavat alkuperäisen suunnitelman ja sen tekijänoikeudet.
  Tekijät:
  Kimmo Lintula, Arkkitehti SAFA, professori Niko Sirola, Arkkitehti SAFA, professori
  Mikko Summanen, Arkkitehti SAFA, professori

  Avustajat:
  Matti Wäre, Arkkitehti SAFA
  Sebastian Zuleger, Arkkitehti
  Linda Valkama, Arkkitehti yo
  Ella Nikulainen, Arkkitehti yo
  Sofia Jokhadze, Arkkitehti yo
  Yusuke Kawashima, Arkkitehti yo

  Arkkitehtitoimisto K2S Oy

  Kilpailuehdotuksen tekijänoikeudet omistaa:  
  Kimmo Lintula
  Niko Sirola
  Mikko Summanen
  Arkkitehtitoimisto K2S Oy

  Yhteys: Arkkitehtitoimisto K2S Oy
  Kunniamaininta ehdotus nro 29 nimimerkki ”Kumiki”  
  Tekijäoikeudet: PES-Arkkitehdit Oy

  Tekijät:
  Tuomas Silvennoinen Pekka Mäkelä

  Työryhmä:
  Emanuel Lopes  
  Oskar Suomalainen

  Avustaja:
  Margarita Vodneva

  Mallinnukset:
  Hansinok ja PES-Arkkitehdit
  Tekijä:
  Juho Koistinen, arkkitehti

  Avustajat:
  Talvi Kugge  
  Henri Puolanne
   
  Tekijänoikeuden haltija: Arkkitehdit Kontukoski Oy

Lähetys onnistui

LÄHETÄ SEURAAVA KYSYMYS
Tietoa Competition Cloud Limitation of Liability. Notwithstanding any damages that You might incur, the entire liability of the Company and any of its suppliers under any provision of this Terms and Your exclusive remedy for all of the foregoing shall be limited to the amount actually paid by You through the Service or 100 USD if You haven't purchased anything through the Service.